Nevychladni

Publikované

A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska.

Matúš 24:12

Ježiš, keď sedel na olivovom vrchu a bol tam s učeníkmi sám, rozprával im o znameniach jeho príchodu a konci sveta. Upozorňoval na falošných prorokov i na to, aby sa nezľakli, keď sa dopočujú o vojnách a bojoch. Ako prídu útrapy, súženia, nenávisť. Ježiš vraví aj nasledovné slová:

A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Kto však vytrvá až do konca, bude spasený.

Matúš 24:12-13

Je ťažké udržiavať si v sebe lásku. Horiacu, večne zapálenú, nehynúcu. No práve toto je kľúčové. Do našich životov prichádzajú rôzne situácie, aj tie veľmi ťažké a bolestivé, a aj tie ťažké a bolestivé, sa môžu nakopiť jedna na druhú, alebo aj jedna za druhou a človek sa ocitá v neustálom trápení a skúšaní. A niekedy v tom trápení a skúšaní aj celkom sám.

Povzbudenie

Nedajme si vziať, to, čo v nás ešte horí. Alebo už len tlie. Je čas rozdúchať to, čo v nás ešte ostalo. Načerpajme nových síl odtiaľ, odkiaľ ich čerpať máme. Priamo u zdroja. Nášho Pána Boha.

Prečítajme si slová o láske, vari najkrajšie a najvýstižnejšie slová, ktoré nám zanechal svätý apoštol Pavol v Prvom liste Korintským 13-tej kapitole:

Keby som hovoril ľudskými jazykmi, ba aj anjelskými, a lásku by som nemal, bol by som iba ako cvendžiaci kov a zvučiaci činel. A keby som mal aj dar prorokovať a poznal by som všetky tajomstvá a mal by som všetko poznanie a keby som mal takú silnú vieru, že by som hory prenášal, no lásku by som nemal, nebol by som ničím. Ak by som rozdal všetok svoj majetok, a ak by som vydal svoje telo, aby som sa mohol chváliť, no lásku by som nemal, nič by mi to neosožilo. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva; nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech, nerozčuľuje sa, nepočíta krivdy; neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy; všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa a všetko vydrží.

Prvý list Korinťanom 13:1-7

Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží…

Ver, že keď prídeš načerpať nových síl ku Pánu Bohu, tak ťa neodmietne. Pán Boh je s nami trpezlivý. Chce naše dobro, nepočíta nám naše krivdy, raduje sa s nami z pravdy. Pán Boh nás miluje:

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.

Ján 3:16

Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží…

Publikované
Kategorizované ako Zamyslenia